انتشارات پندارقلم بزرگترین ناشر رمان های انگلیسی در ایران

pendareghalam

pendareghalam

 

ناشر برتر رمان های خارجی در ایران

به روز ترین رمان های دنیا

 

The New York Times Best Sellers

STEPHEN KING

Doctor Sleep (2019) - IMDb

How Civil Wars Start,’ a Warning About the State of the Unio

تازه های رمان

تازه های رمان

1500
عنوان رمان خارجی
250
رمان در دست چاپ
120
100
رمان های کوتاه

خانه رمان

خانه رمان

تازه های رمان

تازه های رمان

‘The Chancellor’ Portrays Angela Merkel as a Droll

‘The Chancellor’ Portrays Angela Merkel as a Droll

WONDER by R.J. Palacio

 

REFUGEE by Alan Gratz

PONY by R.J. Palacio

 

‘The Chancellor’ Portrays Angela

Merkel as a Droll Source of Sanity in a Mad World

pendareghalam@gmail.com

09124361076

09373002241

09358351555